Wij zijn een F-Gassen gecertificeerd bedrijf

Met een F-Gassencertificaat laten wij u zien dat wij een hoogwaardige kwaliteit bieden en voldoen aan de Europese en Nederlandse wettelijk gestelde eisen.

 

 

 

 

 

 

 

ADRES

Colenhoef 2
5281 PR Boxtel
Email: info@koelklimaattechniek.nl

KvK: 66195853
BTW: NL856437153B01

Het kantoor is alleen op afspraak te bezoeken.  

ALGEMEEN

 
Telefoon: +31 (0)411-608168 

 

 

TECHNISCH

 
Technische afdeling (voor storingen):
+31 (0)411-608169
 
   

Telefonisch bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.30 uur - 16.00 uur.

 

Hoewel de inhoud van deze website zorgvuldig is samengesteld en regelmatig wordt geactualiseerd, aanvaardt Koelklimaattechniek geen aansprakelijkheid voor mogelijke incompleetheid of onjuistheden van de informatie. We behouden het recht voor om noodzakelijke wijzigingen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Neem contact met ons op

Algemene leveringsvoorwaarden KOELKLIMAATTECHNIEK B.V.
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. KOELKLIMAATTECHNIEK B.V., zijnde een onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder nummer 66195853.
2. Opdrachtgever: de wederpartij van KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. met wie een overeenkomst tot het verrichten van diensten wordt gesloten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. en een opdrachtgever waarop KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met KOELKLIMAATTECHNIEK B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
1. Offertes van KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. kunnen slechts tot overeenkomsten leiden, indien deze schriftelijk zijn gedaan en door de opdrachtgever schriftelijk of via elektronische weg zijn aanvaard.
2. De offertes van KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3. KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. is gerechtigd om binnen de geldigheidsduur van een offerte deze te wijzigen of in te trekken.
4. De prijzen die in de offertes worden genoemd zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Levering
1. KOELKLIMAATTECHNIEK BV levert uitsluitend op een adres in Nederland en Vlaanderen.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens tijdig aan KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. worden verstrekt. Het betreft gegevens waarvan KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
4. Als KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst niet tijdig kan beschikken over de benodigde gegevens, heeft KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten, volgens de gebruikelijke tarieven, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. De wijze waarop en de plaats waar KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. de diensten zal verrichten, wordt door KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. en de opdrachtgever in onderling overleg bepaald.
6. Partijen zullen ingeval van onvoorziene omstandigheden, die de tijdige en/of juiste uitvoering van de overeenkomst belemmeren, in goed overleg naar een passende oplossing zoeken. Wijzigingen in de tussen de partijen gesloten overeenkomsten kunnen slechts schriftelijk en onder wederzijdse goedkeuring geschieden.
7. KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door de opdrachtgever, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. kenbaar behoorde te zijn.
8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6. Uitvoeringstermijn
Indien binnen de looptijd van de overeenkomst een bepaald termijn is overeengekomen voor de voltooiing van de werkzaamheden dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar, of uit andere bron, hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9. Intellectuele eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, software, enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
3. KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
1a. indien na het sluiten van de overeenkomst KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. kennis neemt van omstandigheden die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
1b. indien KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. bij het sluiten van de overeenkomst de opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Onverminderd heeft KOELKLIMAATTECHNIEK B.V het recht een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan KOELKLIMAATTECHNIEK B.V.
2. Indien een klacht gegrond is, zal KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien de alsnog te verrichten werkzaamheden van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 12. Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is gebaseerd op de geschatte tijdsduur voor een opdracht en wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van KOELKLIMAATTECHNIEK B.V.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van KOELKLIMAATTECHNIEK B.V., die gelden voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. Indien KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of uurtarief. KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. mag prijsstijgingen doorberekenen, indien KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.

Artikel 13. Betaling
1. Betaling dient te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking binnen de overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Na verloop van voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. en de verplichtingen van de opdrachtgever die voor die vorderingen en verplichtingen nog niet in verzuim waren jegens KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. niettemin onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Betaling kan uitsluitend geschieden op de door KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. aangegeven wijze en in de door KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. aangegeven valuta.
6. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, dan heeft de opdrachtgever het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek.
7. Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. het recht de rente de in Artikel 13 -1 bedoelde rente in rekening te brengen over het te veel opgeschorte bedrag.

Artikel 14. Incassokosten
Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is (vervaldatum van de factuur) of gemaand is voor opeisbare facturen als bedoeld in art. 12 lid 3 en de in de aanmaning gegeven termijn verstreken is, zal zonder nadere ingebrekestelling aanspraak worden gemaakt op:
1. Het in rekening brengen van de rente van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;
2. (indien de opdrachtgever consument is) de berekening van buitengerechtelijke kosten conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW. Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigde BTW; (afhankelijk van de opdrachtgever of deze de omzetbelasting kan verrekenen)
De buitengerechtelijke incassokosten zijn als volgt:
a. minimumtarief € 40,00
b. 15% over de eerste € 2.500,00
c. 10% over de volgende € 2.500,00 (tot € 5.000,00)
d. 5% over de volgende € 5.000,00 (tot € 10.000,00)
e. 1% over de volgende € 190.000,00 (tot €200.000,00)
f. 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00 (boven € 200.000,00)
3. (indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) de berekening van buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 40,00.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
Indien KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van KOELKLIMAATTECHNIEK B.V., voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. of haar ondergeschikten.
3. KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 16. Overmacht
1) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. worden daaronder begrepen.
2) KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.
3) Tijdens overmacht worden de verplichtingen van KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. niet mogelijk is, of langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval bestaat er geen verplichting tot schadevergoeding. Indien KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde, c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Garantie
1. KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. garandeert op montage onderdelen en plaatsing voor een termijn van 5 jaar na oplevering dat eventuele gebreken kosteloos worden verholpen, indien gedegen onderhoud door een F-gassen gecertificeerd persoon jaarlijks wordt uitgevoerd. Indien er geen gedegen onderhoud is uitgevoerd geldt de geldende fabrieksgarantie van 2 jaar voor de airconditioning. Voor de condenspompen geldt een garantieperiode van 2 jaar. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om het onderhoud te verzorgen.
2. De garantie vervalt indien:
a. gebreken aan de installatie niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk of via elektronische weg worden gemeld.
b. gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de opdrachtgever die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken, als brand, vandalisme, natuurrampen, verstoring van de openbare orde etc.
c. gedurende de garantietermijn aan een derde opdracht is verstrekt, van welke aard dan ook, om aan de installatie voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door de opdrachtgever zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen. Dit leidt tot uitzondering, behalve het vervallen van de garantie niet gerechtvaardigd is.
d. gedurende de garantieperiode geen periodiek jaarlijks onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft, tenzij anders overeengekomen in een contract. Dit onderhoud moet gebeuren door een F-gassen gecertificeerd monteur.
e. de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, tenzij hij gebruik maakt van het recht de betaling op te schorten, overeenkomstig Artikel 12 - 6, met dien verstande dat de garantie niet vervalt in het geval de opdrachtgever geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen.
f. De garantie is niet van toepassing op gemaakte transportkosten, servicekosten in verband met het demonteren en het vervangen of opnieuw installeren van het product.

Artikel 18. Herroepingsrecht
Op grond van het Burgerlijk Wetboek heeft iedere consument die een bestelling/aankoop doet via een het internet, fax of telefoon, een zogenaamd herroepingsrecht. Dit recht geeft u de mogelijkheid om uw aankoop te annuleren. Dit recht geldt uitsluitend voor particulieren. Hieronder leest u hoe u producten en dienstverlening kunt annuleren.
Voor herroeping en annulering gelden de volgende procedures:
1. Een koopovereenkomst, huurovereenkomst kan herroepen of geannuleerd worden binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst middels het algemene herroepingsformulier, telefonisch of via een e-mail naar info@koelklimaattechniek.nl.
2. Bij een koopovereenkomst geldt dat het installeren van producten wordt gezien als maatwerk. Er is geen herroepingsrecht op maatwerk mogelijk. Annulering van de opdracht is altijd mogelijk tot de monteur start met de installatie.
3. Bij Spoed vervanging geldt geen herroepingsrecht.
4. Wilt u gebruik maken van het herroepingsrecht en er heeft al voorbereidend werk plaatsgevonden, is de Opdrachtgever verplicht de kosten voor dit werk te voldoen volgens de in artikel 11 besproken honorarium.

Artikel 19 Retourkosten
Voor de retouren die niet vallen onder het herroepingsrecht, zijn wij genoodzaakt 10% retourkosten in rekening gebracht naast de vervoerskosten.

Artikel 20. Geschillenbeslechting
De rechter in de woonplaats van KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 21. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen KOELKLIMAATTECHNIEK B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
De voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel `s-Hertogenbosch. De laatst deponeerde versie, c.q. de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht, is van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2023 koelklimaattechniekwebwinkel | sitemap | rss